Izvadak iz Statuta Organizacije

Osnivačice: Mirjana Rajčić i Kristina Leko, 02. travnja 1997. 

Članak 6. Programsko usmjerenje. Širenje i promidžba likovne kulture u različitim njenim vidovima krajnji je cilj organizacije i svih njezinih djelatnosti. Razlog tomu je narav suvremene civilizacije u kojoj prevladava fenomen vizuelnoga tj. slike, te istodobna vrlo niska opća razina likovne pismenosti. Stoga će prganizacija brinuti o razmjeni iskustava između likovnih i drugih stručnjaka, te širenju likovne psimenosti i kulture kroz temeljno likovno usmjerene radionice, seminare predavanja, višemedijske projekte. 'Otvoreni likovni pogon' stavit će naglasak na umjetnički izraz koji omogućuje široko približavanje javnosti. To je rad u medijima koji su reproduktivni: primjenjena umjetnosti tj. oblikovanje u svim svojim vidovima, sve vrste pokretnih slika, umjetničak djela na digitalnom formatu, grafički tj. tiskarski medij (umjetničke grafike), medij multipla (skulptura, objekti); zatim rad na umjerničkoj produkciji koja ulazi u urbani prostor preoblikujući ga: instalacije umjetničkih djela na javnim prostorima, različiti performansi i akcije na javnim prostorima. Organizacija želi prevrednovati ideju likovne sinteze pozivajući se na lokalnu, zagrebačku tradiciju iz pedesetih godina, Exat 51. Pronalaženje zajedničke sfere različitih likovnih struka bitan je interes organizacije, a provodi se kroz oblikovanje u različitim područjima likovne i primjenjene umjetnosti, uključujući arhitekturu. Budući pri tome nema ograničenja u mediju umjetničkog izraza reaktualizira se ideja opće umjetničke sinteze, a to znači otvorenost spram svih ostalih umjetničkih.  struka i područja. Ta se otvorenost pojavljuje kao jedno od temeljnih načela djelovanja. Organizacija uzima obvezu predstavljanja strukovno relevantnih dostignuća ili fenomena putem različitih medija (primarno izložbe, zatim različita prateća promidžbena izdanja, u tiskarskom, digitalnom ili elektronskom mediju), bez obzira jesu i ta dostignuća izvedena izvan ili unutar okvira organizacije, recentna ili povijesno relevantna, ukoliko se ista poklapaju s navedenim programskim ciljem i usmjerenjem organizacije. 

Članak 7. Konkretni osnovni oblici djelatnosti 1. umjetnički rad i djelovanje članova organizacije neograničeno medijem izraza - oblikovanje u različitim područjima likovne i primjenjene umjetnosti uključujući i arhitektonsko stvaralaštvo -umjetniki izraz pokretnih slika: proizvodnja video i filmskih umjetničkih radova, kao iumjetničkih radovana digitalnom formatu -izrada umjetničkih multipla: u mediju skulpture (skulptura, objekti), u tiskarskom mediju (umjetničke grafike, mape grafika, knjiga kao umjetničko djelo i slično) 2. suradnja i zajednički rad umjetnika iz različitih područja (likovnih i nelikovnih: kazalisšni, glazbeni, književni, filmski djelatinici, predavači), te drugih stručnjaka u svezi s realizacijom određenog kulturnog i umjetničkog programa 3. priređivanje različitih kulturnih i umjetničkih priredaba i programa: izložbe, različit performansi, višemedijski projekti 4. kontakti i razmjene iskustava i programa sa umjetnicima, kulturnim djelatnicima, te organizacijama sličnih interesa u zemlji i inozemstvu
- gostovanja umjetnika i stručnjaka, stručna usavršavanja, predavanja, seminari, radionice: za članove, za stručnu i širu javnost 5. predstavljanje svihovih djelatnosti javnosti putem različitih medija kroz različita promidžbena izdanja (izložbe, različita tiskana izdanja, digitalno-elektronska izdanja) 6. opremanje svih kulturnih i umjetničkih programa potrebnom promidžbenom publicistikom

Članak 9. Članstvo u organizaciji, stjecanje i prestanak članstva Članovi umjetničke organizacije "Otvoreni likovni pogon" mogu biti umjetnici, tehničko osoblje i vanjski suradnici potrebni za realizaciju umjetničkih djela i projekata predviđenih programima Umjetničke organizacije. Članovi umjetnici priključuju se organizaciji za potrebe izvedbe određenoga konkretnoga programa, kratkoročnog ili dugoročnog, te im članstvo prestaje završetkom toga programa. Na isti način članstvo imaju i vanjski suradnici - članovi savjetnici. Međusobna prava i obveze Umjetničke organizacije i članova uređuju se posebnim ugovorima.